Окончателно НСИ ни преброи: Малко над 6.5 млн. българи

Views 5309
0 0

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 518 789 души. Жените са 3 383 527, а мъжете 3 136 262, или на 1 000 жени се падат 927 мъже. Това показват окончателните данни на НСИ от преброяването в страната, проведено в периода 7 септември – 10 октомври 2021 г.

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души или с 11.5%. резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава с 0.7 през периода 2001-2011 г. на 1.2 през периода 2011-2021 г.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е минус 501 хиляди, или 59.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 г. (минус 90 317 души).

Останалите 40.7% от намалението се дължат на външната миграция или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011-2021 г. са 344 000 души.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната. Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хиляди души или с 10.4%, а в селата с 289 000 души (14.2%).

С население над 100 000 души са шест града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най-малкият град е Мелник, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица.

Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 2 561.

Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Половината от населението на страната (51.2%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък брой на населението е в Северозападният район – 691 000 души, или 10.6% от населението на страната. И в шестте статистически района населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в Северния централен и Северозападния, а най-малко в Югозападния.

Области

Най-голямата по размер остава София-столица с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малката област е Видин с население 75 408 души, или 1.2% от населението на страната.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин, Смоля и Добрич. Общо за 20 области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на населението има в областите София-столица и София.

Общини

Остават големи и различията в броя на населението п общини. В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4.7% от населението на страната. 8 общини са с население над 100 000 души, или 40.2% от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 62 и относителният дял на населението в тях е 13.7%.

Гъстотата на населението по общини варира от 1.68 души на кв. км за община Трекляно до 3 135.75 души на кв. км в община Пловдив.

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3%, а мъжете – 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 г. След тази възраст се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече години е 1 532 667 души, или 23.5% от населението на страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270, или с 12.6%.

Делът на най-младото поколение се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 намалява от 975 хиляди през 2021, или с 5.9%.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София-столица до 31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната. Най-висок е делът на младото поколение в областите Сливен, Бургас, Ямбол, а най-нисък е в Смолян, Видин и Габрово. Делът на населението в активна възраст (15-64 г.) е най-висок в област София-столица.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 души, или 58.5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 000 души, или с 16.7%. Мъжете са 1 997 хил., а жените – 1 818 хил. Населението над трудоспособна възраст е 1 726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст – 979 000 души, или 15.0% от населението на страната.

Гражданство

Към 7 септември 2021 г. 99.1% от населението на страната е с българско гражданство. От тях 0.5% са с двойно гражданство – българско и друго. Гражданите на ЕС, които пребивават постоянно в страната, са 10 549, или 0.2% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния. Гражданите на трети страни у нас са 49 453, или 0.7%, като 35.3% от тях са граждани на Русия, Украйна, Англия, Турция, Сирийска Арабска република. Лицата без гражданство са 539.

Почти всяко трето лице с чуждо гражданство, включително гражданите на ЕС, живее на територията на София-столица, Варна, Бургас и Пловдив. Най-малко чужди граждани пребивават на територията на област Смолян.

Контакти и информация за автора:

Екип на News24sofia.eu

News24sofia.eu е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания „Нюз 24“ ЕООД. Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал News24sofia.eu е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, News24sofia.eu винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. News24sofia.eu показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.
administrator
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Next Post

100 000 лв. глоба за счупено паве при ремонта на жълтите павета в София

Фандъкова изпраща и сигнал до прокуратурата за случая